Regulamin karty stałego klienta

Założenia programu Karta Stałego Klienta

Pogram ma na celu nagradzanie lojalnych Klientów Centrum Zoologicznego “Pies & Kot”, poprzez przyznanie bezterminowego rabatu w sklepie przy ul. Kraszewskiego 10 w Siedlcach. Dzięki uczestnictwu w programie można uzyskać rabat na zakupy w wysokości 3% wartości transakcji. Do programu może dołączyć każda osoba. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w naszym sklepie. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Centrum Zoologiczne “Pies & Kot” s.c. P. Ciok, R. Krupa z siedzibą w Siedlcach, danych osobowych w celu udziału w Programie Lojalnościowym i uzyskania Karty Stałego Klienta. Szczegółowy regulamin programu jest dostępny poniżej.

Regulamin
programu lojalnościowego
„Karta Stałego Klienta”

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta, zwanego dalej „Programem”.
2. Organizatorem Programu jest Centrum Zoologiczne “Pies & Kot” s.c. P. Ciok, R. Krupa z siedzibą w Siedlcach przy ul. Kraszewskiego 10, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Program skierowany jest do klientów – zwanych dalej „Uczestnikami”.
4. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników rabatem na produkty znajdujące się w sklepie “Pies & Kot”.
5. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestnika od momentu ogłoszenia.
6. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§2.
Warunki uczestnictwa w Programie – „Karta Stałego Klienta”

1. Aby przystąpić do Programu konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu. Spełnienie tego warunku następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w Centrum Zoologicznym “Pies & Kot”.
  • Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie.

2. Karta Stałego Klienta jest przypisana tylko do jednego Uczestnika Programu.
3. Uczestnikowi nie wolno udostępniać Karty osobom trzecim, pod rygorem pozbawienia przywilejów wynikających z Programu.

  • Na Karcie znajduje się indywidualny, unikatowy numer Karty, będący numerem Uczestnika Programu.
  • Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Stałego Klienta o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą Stałego Klienta.
  • Karta Stałego Klienta jest plastikową kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do identyfikacji Uczestników Programu.

4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

§3.
Przetwarzanie danych osobowych

1. W momencie przystąpienia do Programu, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Centrum Zoologiczne “Pies & Kot” s.c. P. Ciok, R. Krupa z siedzibą w Siedlcach przy ul. Kraszewskiego 10, swoich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, w celach marketingowych, w tym udziału w akcjach promocyjnych, bez przekazywania ich podmiotom trzecim, zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926 ze zm.).

  • Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej firmy Centrum Zoologiczne “Pies & Kot” s.c. P. Ciok, R. Krupa.
  • Dane osobowe przekazywane przez Uczestników zgodnie z ust.1 powyżej, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków przez Organizatora wobec Uczestników przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w celu wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem i w celach marketingowych (przekazywanie informacji handlowej).

§ 4.
Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Programu można otrzymać na stronie internetowej piesikot-siedlce.pl.
2. Organizator uprawniony jest do zamknięcia Karty Użytkownika w każdym czasie z powodu naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę.
3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnację składa się w formie pisemnej w Centrum Zoologicznym “Pies & Kot” w Siedlcach przy ul. Kraszewskiego
4. Z chwilą doręczenia rezygnacji, konto Uczestnika zostaje zamknięte.
5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.


Powyższy regulamin obowiązuje od 03.10.2020 r.